PROVOZNÍ ŘÁD

BUNKR Music Club

(dále jen „Klub“)

1.         UVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       Každá osoba vstupující do Klubu na adrese Liberec, Tržní náměstí 1385/8, PSČ 460 01 (dále jen „Návštěvník“) je povinna seznámit se při vstupu do objektu s tímto provozním řádem (dále jen „Provozní řád“). Za tímto účelem je u vchodu do Klubu umístěn výňatek z tohoto Provozního řádu a s celým znění Provozního řádu se může Návštěvník seznámit na internetové adrese www.bunkr-club.cz.

1.2       Vstupem do Klubu vyjadřuje Návštěvník souhlas s Provozním řádem a zavazuje se řádně plnit povinnosti uvedené v Provozním řádu.

2.         PROVOZOVATEL A POVĚŘENÉ OSOBY

2.1       Provozovatelem Klubu je Jiří Klaban, IČ: 10705473, se sídlem Liberec, Pilínkovská 20, PSČ 463 12 (dále jen „Provozovatel“).

2.2       Kontaktní osobou pro účely tohoto Provozního řádu je Jiří Klaban, telefon +420 774 577 504.

2.3       Provozovatel zajišťuje faktický provoz Klubu prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců a externích pracovníků (dále společně jen „Pověřené osoby“).

3.         ZÁKLADNÍ POVINNOSTI NÁVŠTĚVNÍKŮ

3.1       Provozní řád vymezuje některá pravidla chování Návštěvníků Klubu. Provozním řádem nejsou dotčeny povinnosti plynoucí pro Návštěvníky Klubu z obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z organizačních pokynů Provozovatele a Pověřených osob.

3.2       Každý Návštěvník je povinen počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života, zdraví, majetku, práv či oprávněných zájmů jeho samotného či jakékoliv jiné osoby, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, veřejného pořádku či mravnosti, a aby nerušil či neobtěžoval jiné Návštěvníky.

3.3       Každý Návštěvník vstupuje a pobývá v Klubu na svou odpovědnost a vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá pouze za škody na zdraví či majetku způsobené porušením některé z povinností Provozovatele nebo úmyslným či hrubě nedbalým chováním Pověřených osob.

3.4       Vstupem do Klubu, ať již placeným či neplaceným, dává Návštěvník souhlas s pořízením fotografií, obrazových a zvukových záznamů v Klubu a místech přiléhajících ke Klubu, na nichž je zobrazena osoba Návštěvníka, a současně i dává neomezený souhlas k jejich bezplatnému užití k marketingovým a propagačním účelům Klubem a/nebo umělci vystupujícími v Klubu v době pořízení fotografií nebo záznamů.

3.5       Na dodržování tohoto Provozního řádu dohlíží Provozovatel a Pověřené osoby, Každý Návštěvník je povinen uposlechnout pokynů Provozovatele a Pověřených osob, které jsou uděleny dle tohoto Provozního řádu.

4.         PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ POKYNY

4.1       Na vstup do Klubu ani na pobyt v Klubu není právní nárok, a to ani v případě, kdy je vstup do Klubu podmíněn zaplacením vstupního poplatku. Pokud není v konkrétním případě umožněno Provozovatelem jinak, je vstup do Klubu možný jen v provozních hodinách Klubu. Provozní hodiny Klubu jsou vyvěšeny u vstupu do Klubu.

4.2       V případě, že je vstup do Klubu zpoplatněn, je vstup do Klubu přípustný až po zaplacení stanoveného vstupního poplatku. Provozovatel vydá Návštěvníkovi po zaplacení vstupního poplatku vstupenku. Vstupenka je nepřenosná a opravňuje Návštěvníka k jednorázovému vstupu do Klubu. V případě opuštění Klubu z jakéhokoliv důvodu pozbývá vstupenka platnosti. Zaplacený vstupní poplatek je nevratný. Vstup je možný i na základě vstupenky, která již byla předem Návštěvníkem řádně zakoupena (např. elektronicky).

4.3       Návštěvník je kdykoliv během pobytu v Klubu povinen, třeba i opakovaně, prokázat k žádosti Provozovatele nebo Pověřené osoby zaplacení vstupního poplatku, a to neprodleným předložením platné vstupenky. Pokud toto Návštěvník neučiní, je povinen si platnou vstupenku zakoupit, pokud jsou na místě k dispozici, jinak se jedná o důvod k vykázání Návštěvníka z Klubu.

4.4       V případě, že Návštěvník není dle tohoto Provozního řádu vpuštěn do Klubu nebo je z Klubu dle tohoto Provozního řádu vykázán, nemá právo na vrácení či náhradu vstupního poplatku.

4.5       Pokud není pro konkrétní akci pořádanou v Klubu stanoveno jinak, je vstup do Klubu umožněn jen osobám starším 18 let. Na výzvu Pověřené osoby je každá osoba vstupující do Klubu povinna doložit platným veřejným dokladem svůj věk, jinak se jedná o důvod nevpuštění do Klubu. Takovouto povinnost má i každý Návštěvník Klubu, pokud u něj vzniknou pochyby o jeho věku, a pokud platným veřejným dokladem nedoloží svůj věk, jedná o důvod k vykázání Návštěvníka z Klubu.

4.6       Z bezpečnostních důvodů je každá osoba vstupující do Klubu povinna na vyzvání Pověřené osoby umožnit přiměřenou kontrolu věcí, která má tato osoba na sobě nebo při sobě. Dle výsledku kontroly nemusí být osoba do Klubu vpuštěna. Při takové kontrole bude v maximální možné míře chráněna osobní svoboda kontrolovaných osob. Provedení takové kontroly může v odůvodněných případech požadovat Oprávněná osoba i po Návštěvníkovi nacházejícím se v Klubu. Návštěvník je povinen tomuto vyhovět, jinak se jedná o důvod k vykázání Návštěvníka z Klubu. Dle výsledku kontroly může být Návštěvník z Klubu vykázán.

4.7       Do Klubu nemusí být Provozovatelem nebo Pověřenou osobou vpuštěna:

 • podnapilá osoba, osoba pod vlivem návykových látek, agresivní osoba nebo osoba ohrožující zdraví a majetek svůj nebo jiných osob,
 • osoba znečištěná nebo nevhodně oblečená,
 • osoba vnášející nebezpečné předměty, jimiž se rozumí zejména, nikoliv však výlučně, zbraně, střelivo, munici či jakoukoliv jejich část; neletální zbraně (obranné spreje, elektrické paralyzéry, tasery apod.); bodné, sečné či úderové zbraně či jakoukoliv jejich část; pyrotechniku, tlakové nádoby, spreje, injekční jehly apod.,
 • osoba vnášející omamné či psychotropní látky bez příslušného povolení, jiné látky životu či zdraví nebezpečné či ohrožující látky (např.: jedy, hořlaviny, žíraviny, těkavé, leptavé, barvicí látky), jakož i látky neznámého charakteru,
 • osoba vnášející vlastní nealkoholické/alkoholické nápoje a potraviny. Výjimku tvoří případné dary spojené s oslavou pořádanou v Klubu, avšak v takovém případě je na tuto skutečnost povinna osoba vstupující do Klubu upozornit Pověřenou osobu,
 • osoba jinak porušující obecně závazné právní předpisy či právních akty či úkony vydané na jejich základě, dobré mravy, pravidla zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z tohoto Provozního řádu a pokynů Provozovatele a Pověřených osob.

4.8       Z Klubu může být Provozovatelem nebo Pověřenou osobou vykázán Návštěvník:

 • v podnapilém stavu či pod vlivem návykových látek, který svým chováním obtěžuje či ohrožuje ostatní Návštěvníky nebo majetek Klubu,
 • který veřejně schvaluje jednání jiného Návštěvníka, který byl vykázán z Klubu nebo do něj nebyl vpuštěn,
 • který vstoupil do Klubu i přes porušení některé povinnosti uvedené v bodu 4.7 tohoto Provozního řádu,
 • který jinak porušuje obecně závazné právní předpisy či právních akty či úkony vydané na jejich základě, dobré mravy, pravidla zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z tohoto Provozního řádu a pokynů Provozovatele a Pověřených osob.

4.9       V Klubu je dále přísně zakázáno:

 • jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm,
 • jakýmkoliv způsobem požívat omamné a psychotropní látky, popř. jiné látky, u nichž to není obecně dovoleno,
 • používat uvnitř Klubu kolečkové brusle, skateboardy, koloběžky apod.,
 • vstupovat do Klubu se zvířaty,
 • manipulovat s volným inventářem Klubu (kromě židlí), 
 • poškozovat prostory a vybavení Klubu, včetně popisování, polepování apod.,
 • zasahovat do elektrických zařízení a rozvodů,
 • manipulovat s prostředky protipožární ochrany bez předchozího vzniku požárního nebezpečí,
 • manipulovat s topnou soustavou,
 • používat toalety a vybavení toalet k jiným účelům, než nimž jsou určeny,
 • vynášet mimo prostory Klubu sklenice, nádobí a jakýkoliv jiný inventář Klubu.

4.10     Návštěvník je povinen odložit si bundy, kabáty a příruční zavazadla do šatny nacházející se v Klubu (dále jen „Šatna“). Šatna je místem určeným Provozovatelem k odložení uvedených věcí a Provozovatel neručí za poškození či ztrátu těchto věcí, pokud byly uloženy v Klubu na jiném místě než v Šatně. Pověřená osoba není povinna přijmout do Šatny věci, s nimiž je zakázáno vstupovat do Klubu, věci znečištěné a věci nepřiměřeně objemné. Návštěvník je povinen zkontrolovat si před uložením svršků do Šatny kapsy, protože Provozovatel neručí za obsah kapes svršků uložených v Šatně. Provozovatel rovněž neručí za obsah zavazadel uložených v Šatně. Šatna není určena k odkládání cenností a tyto si musí Návštěvník ponechat celou dobu pobytu v Klubu u sebe. Uložení věcí do Šatny může být Provozovatelem zpoplatněno a v takovém případě je uložení možné jen po úhradě stanoveného poplatku. Uložení věcí do Šatny se potvrzuje šatním lístkem, který Návštěvník obdrží při uložení věcí do Šatny. Vydání věcí ze Šatny je možné jen po předložení platného šatního lístku. Pokud Návštěvník z jakéhokoliv důvodu šatním lístkem při vydávání věcí ze Šatny nedisponuje, budou mu věci vydány až vydání věcí ze Šatny ostatním Návštěvníkům, a to za podmínky podrobného popisu věcí, které chce Návštěvník ze Šatny vydat. Nevyzvednuté věci budou v Šatně ponechány 1 týden k možnému vyzvednutí, následně pak budou zlikvidovány vyhozením.

4.11     Návštěvník odpovídá Provozovateli za všechny škody způsobené porušením obecně závazných právních předpisů či právních aktů či úkonů vydaných na jejich základě, dobrých mravů, pravidel zdvořilosti a slušného chování, jakož i povinnosti plynoucí z tohoto Provozního řádu a pokynů Provozovatele a Pověřených osob.

4.12     Návštěvník je povinen bezodkladně oznámit Provozovateli vznik jakéhokoliv úrazu v Klubu, jakož škodu na majetku, která mu vznikla. Za účelem ošetření drobných úrazů se v Klubu nachází vybavená lékárnička první pomoci.

4.13     Provozovatel je oprávněn zajistit dodržování tohoto Provozního řádu a pořádání některých akcí v Klubu prostřednictvím externího dodavatele bezpečnostních služeb. V takovém případě se pracovníci příslušného externího dodavatele považují za Pověřené osoby.

4.14.    Provozovatel je v případech závažnějšího porušení tohoto Provozního řádu řešit věc prostřednictvím orgánů veřejné správy (například Policie ČR apod.), když v takovém případě je Návštěvník, resp. každá dotčená, povinna vyčkat příjezdu orgánu veřejné správy a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost.

4.15     V prostorách Klubu je bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele zakázáno fotografování a pořizování obrazových a zvukových záznamů.

4.16     Provozovatel je oprávněn v odůvodněných případech, kdy je to nezbytné k ochraně zdraví a majetku osob, přerušit pro nezbytnou dobu provoz Klubu, popř. dokonce provoz Klubu ukončit, Klub vyklidit a uzavřít. V takovém případě nevzniká Návštěvníkovi nárok na vrácení či náhradu vstupního poplatku. Provozovatel je rovněž oprávněn bez nároku Návštěvníků na vrácení či náhradu vstupního poplatku provoz Klubu ukončit dříve, než je uvedeno v provozní době Klubu, a to tehdy, klesne-li počet Návštěvníků Klubu pod 20 osob.

5.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1       Provozovatel si vyhrazuje právo tento Provozní řád kdykoliv změnit, když taková změna je účinná nejdříve ode dne zveřejnění nového znění Provozního řádu na internetové adrese www.bunkr-club.cz.

5.2       Tento Provozní řád nabývá platnosti a účinnosti dne 11.12.2023.

Jiří Klaban

Provozovatel

© 2023 bunkr-club.cz. Všechna práva vyhrazena

Vytvořil janpluhar.net