VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 

PRO PRODEJ VSTUPENEK

BUNKR Music Club

(dále jen „Klub“)

1.         UVODNÍ USTANOVENÍ

1.1       Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavřené mezi provozovatelem Klubu – Jiří Klaban, IČ: 10705473, se sídlem Liberec, Pilínkovská 20, PSČ 463 12 coby prodávajícím (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou coby kupujícím (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „Internetový obchod“).

1.2       Internetový obchod prodávajícího je umístěn na internetové adrese www.bunkr-club.cz.

1.3       Předmětem kupní smlouvy je prodej vstupenek (dále jen „Vstupenky“) na jakékoliv kulturní, společenské či jiné akce pořádané v Klubu (dále jen „Akce“), a to prostřednictvím Internetového obchodu.

1.4       Tyto VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupující nákupem Vstupenek současně potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil, bere je zcela na vědomí jako součást kupní smlouvy a souhlasí s jejich obsahem. Tuto skutečnost kupující potvrzuje zaškrtnutím příslušného políčka v Internetovém obchodu, kde je znění těchto VOP kupujícímu k dispozici. Bez tohoto zaškrtnutí není platné uzavření kupní smlouvy možné. Prodávající neodpovídá za to, zda se kupující s obsahem těchto VOP fakticky seznámí.

2.         PŘEDMĚT KUPNÍ SMLOUVY

2.1       Předmětem kupní smlouvy je závazek prodávajícího dodat kupujícímu Vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím a závazek kupujícího uhradit jejich cenu. Kupující bere na vědomí, že počet vstupenek na určitou Akci, který může zakoupit jeden kupující, může být prodávajícím omezen.

2.2       Kupní smlouva je uzavřena zaplacením ceny Vstupenek kupujícím.

2.3       Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení ceny Vstupenek, a to zasláním Vstupenek v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím v Internetovém obchodě. Kupující nemá nárok na dodání Vstupenek dříve, než bude uhrazena cena Vstupenek v plné výši. 

2.4       Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za to, že nebude Vstupenka doručena z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména, nikoliv však výlučně, z důvodu, že nebude možné Vstupenku doručit na e-mail uvedený kupujícím (např. chybně zadaná adresa, přeplněná schránka, spam filtr apod.).

2.5       Doručením Vstupenek kupujícímu ze strany prodávajícího jsou veškeré závazky prodávajícího z kupní smlouvy splněny.

2.6       Vstupenky nelze zasílat kupujícímu poštou, ani není možný jejich osobní odběr.

2.7       Kupující nese plnou odpovědnost za platnost a správnost všech jím uvedených údajů v rámci uzavírání a plnění kupní smlouvy.

2.8       Dobu, po kterou jsou Vstupenky nabízeny k prodeji prostřednictvím Internetového obchodu, určuje prodávající. Prodávající je oprávněn tuto dobu kdykoliv změnit, aniž by tím vznikly kupujícímu jakékoliv nároky s tím spojené.

3.         CENA VSTUPENEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1       Cenu Vstupenek určuje výhradně prodávající a je uvedena u každé Akce, na kterou jsou Vstupenky v Internetovém obchodě nabízeny.

3.2       Prodávající je oprávněn u konkrétní Akce určit různou cenu Vstupenek podle jejich odlišnosti.

3.3       Platbu za Vstupenku je kupující povinen provést prostřednictvím platebního portálu prodávajícího, a to platební kartou, která umožňuje provádět nákupy přes internet. Platba Vstupenek platební kartou není ze strany prodávajícího nijak zpoplatněna. Cenu Vstupenek je možné uhradit také bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího, kdy je cena uhrazena okamžikem, kdy jsou finanční prostředky připsány na bankovní účet prodávajícího.

3.4       Prodávající nenese jakoukoliv odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem a platbou Vstupenek, které plynou ze smluvního vztahu mezi kupujícím a bankou, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu ceny Vstupenek.

3.5       Kupující nese plnou odpovědnost za to, že je oprávněn nakládat z platebními nástroji a finančními prostředky užitými k úhradě ceny Vstupenek, jakož i za to, že tyto nástroje a prostředky nepocházejí z trestné činnosti.

4.         ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1       V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) občanského zákoníku nemá kupující, a to ani pokud je spotřebitelem, právo na odstoupení od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem do 14 dnů bez udání důvodu), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu konání Akce.

5.         VSTUPENKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD

5.1       Vstupenku je kupující oprávněn uplatnit výhradně za účelem vstupu na Akci, na kterou byla Vstupenka zakoupena.

5.2       Vstupenka může být kupujícím uplatněna buď v elektronické podobě, v jaké ji kupující obdržel po jejím zakoupení (předložena při vstupu na Akci na elektronickém zařízení kupujícího), nebo v listinné podobě vzniklé vytištěním Vstupenky, kterou kupující obdržel po jejím zakoupení. Pokud je Vstupenka uplatňována v listinné podobě, musí být kompletní a v celém své rozsahu čitelná, jinak je neplatná.

5.3       Obecná pravidla týkající se Vstupenek jsou prodávajícím nastavena takto:

a)         zakoupenou Vstupenku nelze vykoupit zpět, vyměnit, ani vystavit její duplikát,

b)         za ztracenou Vstupenku se neposkytuje jakákoliv náhrada,

c)         jakýkoliv dodatečný zásah na Vstupence činí Vstupenku bez náhrady neplatnou,

d)         Vstupenka je zneplatněna jejím prvním užitím za účelem vstupu na Akci,

e)         pokud je Vstupenka vystavena na jméno, je nepřenosná.

5.4       Veškeré reklamace zakoupených Vstupenek se řídí těmito VOP.

5.5       V případě, že kupující neobdrží Vstupenky do 2 hodin po plném uhrazení jejich ceny, je oprávněn, a současně i povinen, bezodkladně, nejdéle však do 48 hodin od chvíle plné úhrady ceny za Vstupenky, kontaktovat prodávajícího a reklamovat u něj nedodání Vstupenek. Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny na internetové adrese www.bunkr-club.cz. Součástí reklamace musí být sdělení e-mailové adresy, kterou kupující uvedl jako kontaktní pro účely zaslání Vstupenek v Internetovém obchodu. V případě, že prodávající zjistí, že Vstupenka nebyla kupujícímu dodána, třebaže jsou splněny všechny podmínky pro její dodání, a současně se nejedná o případ dle bodu 2.4 nebo 4.1 těchto VOP, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu Vstupenky na jím uvedený email. Tím jsou závazky prodávajícího z kupní smlouvy zcela splněny a reklamace kupujícího je tím řádně vyřízena. V případě, že není možné zaslat kupujícímu Vstupenky výše uvedeným způsobem, může se prodávající s kupujícím dohodnout na jiném způsobu zajištění vstupu kupujícího na Akci, které se reklamované Vstupenky týkají. Pokud není možný ani takovýto způsob řešení, je prodávající povinen cenu reklamovaných Vstupenek vrátit kupujícímu v plné výši, a to do 1 měsíce ode dne termínu Akce, které se reklamované Vstupenky týkaly, bezhotovostním převodem na bankovní účet sdělený kupujícím.

5.6       Pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, má kupující nárok na vrácení uhrazené ceny za Vstupenky výhradně v případě:

a)         zrušení Akce bez náhrady,

b)         zrušení Akce v původním termínu s uvedením náhradního termínu konání Akce, kdy současně kupující do 3 dnů ode dne původního termínu konání Akce vyzve prodávajícího k vrácení ceny za Vstupenky. Pokud kupující prodávajícího k vrácení ceny za Vstupenky v uvedeném termínu nevyzve, má se za to, že kupující má zájem uplatnit Vstupenky v náhradním termínu konání Akce, a jeho právo na vrácení ceny za Vstupenky z důvodu zrušení původního termínu Akce zaniká.

V případě, že kupujícímu vznikne právo na vrácení ceny za Vstupenky, je prodávající povinen tuto cenu vrátit kupujícímu v plné výši, a to do 1 měsíce ode dne, kdy nárok na vrácení vznikl (u případů dle písm. a) je tímto dnem den konání zrušené Akce, u případů dle písm. b) je tímto dnem den, kdy prodávající obdržel výzvu kupujícího k vrácení ceny za Vstupenky). Prodávající je povinen cenu za Vstupenku vrátit kupujícímu způsobem, jakým byla tato cena kupujícím uhrazena, pokud je to možné. Pokud toto není možné, vyzve prodávající kupujícího ke sdělení čísla bankovního účtu, kam bude cena za vstupenky prodávajícím vrácena bezhotovostním převodem.

6.         OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1       Prodávající coby správce v souvislosti s prodejem Vstupenek shromažďuje a uchovává osobní údaje, které mu kupující poskytne (dále jen „Osobní údaje“).

6.2       Tyto Osobní údaje prodávající shromažďuje a uchovává:

a)         pouze v nezbytném rozsahu pro prodej Vstupenek, uhrazení ceny za Vstupenky a vyřízení reklamací článku 5. těchto VOP, popř. v rozsahu nezbytném k vyřešení sporu z tohoto vzniklých,

b)         prostřednictvím elektronických nosičů v zabezpečeném datovém úložišti, k němuž má přístup výhradně prodávající a jím k tomu pověřené osoby,

c)         po dobu nezbytně nutnou k vypořádání všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, popř. po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, dle toho, která doba je delší,

d)         výhradně sám a neposkytuje je třetím stranám.

6.3       Právním důvodem zpracování Osobních údajů je řádné splnění kupní smlouvy, včetně úhrady ceny za Vstupenky a vyřízení reklamací, když souhlas subjektu údajů (kupující) není nutný.

6.4       Kupující má coby subjekt Osobních údajů právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení Osobních údajů, jakož i má právo na vznesení námitky proti zpracování a na přenositelnost Osobních údajů. Tato práva se uplatňují u prodávajícího, a to buď písemně nebo prostřednictvím datové schránky. Uplatněním některého z uvedených práv není dotčeno právo kupujícího podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ID datové schránky: qkbaa2n, e-mail: oficiální: posta@uoou.cz, telefon: pevná linka: +420 234 665 111.

6.5       Osobní údaje nejsou prodávajícím využívány pro marketingové účely a prodávající může užít kontaktní údaje kupujícího k zasílání obchodních sdělení v případě, že o zasílání těchto sdělení kupující výslovně požádá.

7.         MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

7.1       V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

E-mail: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Kupující, který je spotřebitelem, může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.         ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1       Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit, když taková změna je účinná nejdříve ode dne zveřejnění nového znění VOP na internetové adrese www.bunkrliberec.cz.

8.2       Vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí právním řádem České republiky, a pokud není v těchto VOP stanoveno jinak, řídí se zejména občanským zákoníkem.

8.3       Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 11.12.2023

Jiří Klaban

Provozovatel

© 2023 bunkr-club.cz. Všechna práva vyhrazena

Vytvořil janpluhar.net